On 24 november 2017 by Erasmus MC

 

Er is uit een recent onderzoek gebleken dat werknemers die een gecombineerd leefstijlprogramma krijgen aangeboden, een gezonder leven hebben, gewicht verliezen en mentaal fitter worden. Dit zorgt ervoor dat het ziekteverzuim omlaag gaat.

 

 

Tessa Kouwenhoven-Pasmooij, bedrijfsarts en wetenschappelijk onderzoekster van het Erasmus MC, heeft onderzoek gedaan naar dit gecombineerde leefstijlprogramma. In dit programma worden e-health, online leefstijl games en persoonlijk coaching gecombineerd en op maat gemaakt.

 

In het onderzoek werden twee groepen werknemers met elkaar vergeleken die een risico lopen op chronische ziekte door ongezond gedrag. De ene groep volgde zelfstandig het online leefstijlprogramma en de andere groep volgde hetzelfde programma maar kreeg daarbij ook coaching. De coach hielp bij het wegnemen van drempels om fysiek en mentaal fit te worden.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het leefstijlprogramma in combinatie met de motiverende gesprekken het beste werkt. Beide groepen vertoonden na een jaar gezonder gedrag, maar wanneer ze ook coaching kregen, lag dit percentage hoger en nam ook het gewicht af.
Door het programma op de werkvloer aan te bieden, kan het ziekteverzuim worden verminderd.


 

Bron: https://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2017/6471911/

Verzuimpreventie – Treant Zorggroep ontving donderdag een prijs, omdat zij een van de laagste verzuimcijfers van alle ziekenhuizen in Nederland hebben.

Dit blijkt uit de Vernet Health Ranking 2015. Een ranglijst waarin de verzuimcijfers van Nederlandse zorginstellingen worden vergeleken. De ziekenhuislocaties van Treant scoorden een 9,3 en behaalden daarmee de derde plaats.

Een laag ziekteverzuim draagt bij aan de continuïteit van zorg; hoe minder invalkrachten nodig zijn, hoe vaker de patiënt hetzelfde gezicht aan zijn of haar bed heeft. Bovendien levert elke procent daling van het ziekteverzuim een kostenbesparing op. Het ziekteverzuim van het ziekenhuis van Treant Zorggroep 2015 is 3,86%.

Verzuim is een keuze

Het beleid van Treant Zorggroep richt zich op wat de medewerker nog wel kan, in plaats van focussen op wat iemand niet meer kan in geval van ziekte. Uitgangspunt daarbij is het bevorderen van betrokken en bevlogen medewerkers. Deze medewerkers werken namelijk veiliger, zijn productiever en minder ziek. In geval van ziekte kijken medewerker en leidinggevende samen naar de mogelijkheden. Ziek zijn overkomt medewerkers, verzuim is een keuze. Soms kan iemand vanwege een blessure geen lopend werk doen, maar gaat zittend werken prima. Een goed contact tussen leidinggevende, personeelsadviseur en bedrijfsarts is hierbij van groot belang. Allemaal hebben ze een rol in het voorkomen van verzuim en het re-integreren van zieke medewerkers.

Bron: http://www.emmen.nu/nieuws/emmen/428280/treant-zorggroep-scoort-met-verzuimpreventie.html

Bedrijven zijn terughoudend met investeringen in vitaliteit van medewerkers, terwijl uit onderzoek blijkt dat het effect groot is, zélfs met weinig middelen. Soms kost het zelfs geen cent meer.

Als het gaat om het realiseren van rendement op investeringen, is er binnen bedrijven iets vreemds aan de hand. Met een ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid zijn organisaties bereid te investeren in machines, in vastgoed, in overnames of in innovatie die moet leiden tot nieuwe producten, diensten of tot betere processen. Lang niet altijd is vooraf precies uit te rekenen hoe groot het rendement van de investering zal zijn, maar onder de streep verschijnen doorgaans toch wel zwarte cijfers. Doorgaans, maar lang niet altijd. Dan blijkt een overname alsnog een kat in de zak, was de vastgoedmarkt toch niet zo stabiel en leveren de investeringen en innovatie toch niet het gewenste resultaat op. Helaas. Maar het nemen van risico’s is nu eenmaal onderdeel van het vak, is de redenering.

HOGE RENDEMENTEN

Opvallend is dan ook de terughoudendheid van veel bedrijven als het gaat om investeringen in de (duurzame) inzetbaarheid van notabene de motor van de organisatie: de medewerkers. Opvallend, want in tegenstelling tot menig andere investering, worden investeringen in medewerkers gegarandeerd terugverdiend. Sterker nog, hoge rendementen zijn hierbij geen uitzondering, zo blijkt onder andere uit een onderzoek van Harvard. ‘What’s the hard return on employee wellness programs?’, dat laat zien dat de return on investment van een programma om het welzijn van medewerkers te bevorderen maar liefst 6:1 is. Met andere woorden: iedere geïnvesteerde euro levert er zes op.
Inzet van bedrijfszorginterventies door VGZ in Nederland laat in termen van verzuimwinst alleen al een rendement zien van gemiddeld 3:1. Iedere geïnvesteerde euro van verzuim wordt dus driedubbel terugverdiend, uitgedrukt in beperking van verzuimdagen.

ZITTEN IS HET NIEUWE ROKEN

De resultaten van investeringen in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn niet verwonderlijk. Vitale medewerkers hebben nu eenmaal meer energie, verzuim minder, zijn tevredener en gemotiveerder en bovenal productiever dan collega’s die letterlijk minder lekker in hun vel zitten. Zo weten we dat overgewicht van medewerkers organisaties jaarlijks zo’n tien procent productiviteitsverlies oplevert. Te zware medewerkers zijn minder fit, verzuimen vaker en zijn vaker chronisch ziek dan hun dunnere collega’s. Roken is een ander voorbeeld van een onderschatte kostenpost. Jaarlijks kost roken het bedrijfsleven 305 miljoen euro, omdat rokers nu eenmaal vaker verzuimen dan niet-rokers, zo blijkt uit statistieken van het RIVM.
De wetenschappelijke inzichten op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers stapelen zich op. Zo blijkt zitten volgens de nieuwste volgens de nieuwste inzichten dodelijk te zijn. Wie langer dan twee uur achter elkaar zit, heeft een verhoogde kans op botontkalking, diabetes en hartproblemen en krijgt te maken een vertraagde stofwisseling, óók al sport die persoon meerdere keren per week, blijkt uit onderzoek van Harvard. Geregeld even water halen, naar de printer wandelen en statafels kan het probleem al verhelpen. Alle beweging is goed, zolang mensen maar geregeld van die stoel afkomen. Kleine investeringen, in de vorm van voorlichtingsmateriaal, trainingen en statafels, kunnen in dit geval al tot grotere vitaliteit leiden.

INVESTEREN IN VEERKRACHT

Wie zich verdiept in het effect van investeringen in de vitaliteit van het menselijk kapitaal, concludeert al snel dat de investeringen die nodig zijn om rendement op te leveren bepaald niet groot hoeven te zijn. Het vergroten van vitaliteit is veel meer een kwestie van ‘weten wat te doen’, dan dat het een kwestie van veel geld is. Volgens de Amerikaanse professor Fred Luthens, tot voor kort hoogleraar management en organisatiegedrag, zijn er vier psychologische hulpbronnen die maken dat een medewerker vitaal is: hoop, zelfvertrouwen, veerkracht en optimisme. Allemaal hulpbronnen die met weinig investeringen kunnen worden geoptimaliseerd. ‘Hoop’ wil zeggen dat medewerkers de wil hebben om een bepaald doel te bereiken en ook zien hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen. Dit kan worden geoptimaliseerd door doelen te stellen en medewerkers de middelen te geven die zij nodig hebben om deze te bereiken. ‘Zelfvertrouwen’ staat voor de overtuiging van een medewerker dat hij in staat is om taken tot een goed einde te brengen. Het zelfvertrouwen wordt verstrekt wanneer medewerkers kunnen oefenen met taken die haalbaar zijn. ‘Veerkracht’ wordt versterkt door risico’s vooraf in de kaart te brengen en manieren aan te reiken om door te zetten. En bij tegenvallers telkens weer de vraag te stellen: wat kan er wél? Tot slot ‘optimisme’: dit kan worden versterkt door fouten te interpreteren als leermomenten en niet te stil te staan bij zaken die mensen toch niet kunnen controleren. Steeds weer zoeken naar kansen in de toekomst maakt een mens ook positiever.

AANDACHT ALS AANJAGER

Verder blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Vlerick Business School in Gent dat medewerkers een uitdaging in het werk belangrijker vinden voor de motivatie dan het salaris dat ze ontvangen. Ook de intentie om het bedrijf te vertalen wordt niet bepaald door geld, maar door gevoelens van trots op de werkgever, ontwikkelmogelijkheden en de mate waarin medewerkers worden betrokken bij besluitvorming. Medewerkers vinden aandacht of een compliment van hun baas belangrijker dan een financiële beloning, zo blijkt uit het onderzoek Waardering op de werkvloer (2012) van trainings- en adviesbureau Van Harte & Lingsma. Die aandacht vertaalt zich door naar prestaties. Organisaties die leiders in huis hebben die hun medewerkers waarderen, respecteren en aandacht geven, zorgen ervoor dat medewerkers zich meer betrokken voelen en beter presteren. Uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup blijkt dat wanneer een leidinggevende geen aandacht besteedt aan de medewerker, deze laatste maar liefst veertig procent minder actief betrokken is bij het werk.

METEN IS WETEN

Er is kortom voldoende wetenschappelijk bewijs voor het feit dat investeren in welzijn en vitaliteit van medewerkers loont. Een interessant gegeven, zeker omdat bedrijven na de bezuigingsrondes van de afgelopen jaren et het vaak uitgedunde personeelsbestand de ‘wedstrijd moeten winnen’. Organisaties staan hierdoor voor de uitdaging hun motor zo goed mogelijk up and running te houden. Investeren in de gezondheid van het personeel lijkt daarmee een voor de hand liggende strategische keuze.
Maar zoals gezegd, blijft dit soort investeringen nog te vaak achterwege. Die terughoudenheid komt deels voort uit de gedachte dat het effect van investeren in het welzijn van medewerkers niet meetbaar is. Maar ook op dit punt hebben wetenschap en techniek niet stilgezeten. De opmars van HR analytics, ofwel het slim aanwenden en combineren van HR-statistieken, is hiervan het gevolg. Zo zijn er methoden ontwikkeld om de bevlogenheid van medewerkers te meten, bestaat een WerkVermogensMonitor die kan voorspellen welke medewerkers het risico lopen vroegtijdig uit te vallen, zijn er kwalitatief goede health checks op de markt waarmee werkgevers snel en eenvoudig inzicht kunnen krijgen in de vitaliteit van hun personeelsbestand en kunnen werkgevers met behulp van een ‘inzetbaarheid-scorecard’ zien welk effect beleid heeft op de inzetbaarheid van medewerkers in de praktijk.
Het verrichten van metingen, zowel op individueel als organisatorisch niveau, vormt vandaag de dag een belangrijke basis voor investeringen in welzijn van medewerkers. Naast metingen om de stand van zaken in kaart te brengen, zijn ook her-metingen van belang. Hierdoor krijgen organisaties zicht op verbeteringen en daarmee op het rendement van hun investeringen.

HEELMEESTERS

Een gezonde organisatie met lage verzuimcijfers en vitale medewerkers begint in de ogen van deze HR-managers met het toepassen van ‘duurzame uitzetbaarheid’ en ‘instrumentele liefde’. Het allesoverkoepelende kernwoord: aandacht.

Bron: Scope mgt

Wat je ook doet, wie je ook bent, hoeveel onzekerheid er ook is, er is altijd één persoon die echt bepalend is hoe je jezelf voelt. Die ene persoon dat ben je uiteraard zelf. Het stemmetje in je eigen hoofd wat voortdurend een mening over jezelf heeft. Zelfwaardering wordt in mijn ogen vaak onderschat. Kijk in de spiegel en zorg er voor dat je tevreden en blij kunt zijn.

Voor mij is houden van mezelf essentieel. Het betekent dat ik mezelf accepteer, ook in mijn mindere punten. En dat ik veel aandacht schenk aan mijn kwaliteiten en mijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Groeien vanuit kracht.

Van jezelf houden is een prachtig onderwerp. Door echt van jezelf te houden kun je alles aan. Vorige week heb ik hier nog uitgebreid over gesproken met Marian Palsgraaf, oprichter van de website ‘Van jezelf houden’. Ze heeft me een kijkje achter de schermen gegund. Zij heeft een heel uitgebreid programma gemaakt wat je via haar site kunt volgen. Het is een online cursus ‘Van jezelf houden in 21 stappen’. Wat mij betreft een mooie aanrader. De positieve aanbevelingen zijn al heel gaaf om te lezen.

Bron: http://www.voorpositiviteit.nl/120-jezelf/

 

De overheidsuitgaven stegen in de afgelopen elf jaar met 62 procent van 185 miljard in 2000 naar 300 miljard in 2011. Tegelijkertijd is de productiviteit aanzienlijk gedaald: als de overheid tegen dezelfde kostprijs (gecorrigeerd voor inflatie) zou werken als elf jaar geleden zou hiermee minstens zeventien miljard euro per jaar worden bespaard.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van Roland Berger Strategy Consultants dat werd aangeboden aan Roald van der Linde (VVD), Pierre Heijnen (PvdA),  Eddy van Hijum (CDA) en Wouter Koolmees (D66). Deze partijen hebben aangegeven serieus werk te willen maken van de resultaten uit dit onderzoek.

Productiviteit van overheidsactiviteiten laatste tien jaar sterk gedaald
Roland Berger heeft de studie uitgevoerd naar aanleiding van de publieke discussie rond het begrotingstekort. Arnoud van der Slot, partner bij Roland Berger in Nederland: “De bevindingen staan in sterk contrast tot het beeld van voortdurende bezuiniging dat in de pers wordt geschetst. In vrijwel alle sectoren zijn de overheidsuitgaven met 62 procent veel sneller gestegen dan de inflatie en het bruto binnenlands product (BBP), uitzondering zijn de rentelasten op de staatsschuld, defensie en ontwikkelingssamenwerking.”
Specifiek is er gekeken naar de productiviteit van die overheidstaken waar men een eenheid van productie kan vaststellen, daarbij gebruik makend van eerder onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Denk hierbij aan voorbeelden als wat het kost om een leerling een schooljaar te laten doorlopen, een misdrijf te registreren en op te helderen door de politie en een rechtszaak af te handelen. Als de overheid in dit soort activiteiten tegen dezelfde kostprijs zou werken als tien jaar geleden, wel gecorrigeerd voor inflatie, zou er nu jaarlijks zeventien miljard euro worden bespaard. Als de overheid  dezelfde efficiëntieslag had gemaakt als in het bedrijfsleven, waren de lonen van de ambtenaren nog verder gestegen en was er desondanks ongeveer 22 miljard op de overheidsuitgaven bespaard.
In verhouding tot de Hervormingsagenda Rijksdienst die vandaag in de Tweede Kamer wordt besproken en uitgaat van een geplande besparing van drie miljard euro te realiseren tot 2018 – is er een veel grotere potentie geïdentificeerd die vraagt om een actieve sturing op productiviteit binnen de gehele overheid (niet alleen de Rijksdienst).

Partij-onafhankelijk probleem
Volgens Roland Berger is het managen van de activiteiten van de overheid op kostprijs geen onderwerp van politiek debat. Iedere politieke partij zal van mening zijn dat dit van groot belang is. Om dit te onderstrepen is de studie in ontvangst genomen door vier verschillende politieke partijen die dit allen ook zo zien. Hans de Backer, Senior Consultant bij Roland Berger in Nederland: “De sturing op kostprijs moet mogelijk buiten de vierjarige politieke cyclus worden gehouden en zou het niet mogen uitmaken welke partijen regeren. Het gaat om het managen van de ‘fabriek’, dit moet op een goede, maar ook constructieve manier gebeuren om de productiviteit weer te herstellen.”

Eddy van Hijum, tweede kamerlid CDA: “De enorme groei van de overheidsuitgaven in de afgelopen jaren staat in wanverhouding tot de kwaliteit van de dienstverlening en de productiviteit. De inzet op een kleinere overheid die taken efficiënt uitvoert kan aanzienlijk bijdragen aan de noodzakelijke bezuinigingen.”
Tweede-Kamerlid Wouter Koolmees, D66: “De conclusies van dit onderzoek zijn positief. Het toont aan dat de overheid efficiënter kan werken, zonder dat de dienstverlening aan de burger in de knel komt. Zeker nu er opnieuw grote bezuinigingen nodig zijn, is het belangrijk om goed te kijken hoe we dat op een slimme manier kunnen inrichten.”

Roald van der Linde, tweede kamerlid VVD: “Wat overheid is voor het koninkrijk Nederland, is overhead voor de BV Nederland. Ja, de overheid is onmisbaar. Maar de VVD wil zich steeds weer afvragen wat de kerntaken van de overheid zijn en hoe die vervolgens efficiënt kunnen worden uitgevoerd. We zullen de minister een reactie vragen op de achterblijvende productiviteitsstijging bij de overheid.”

Pierre Heijnen, tweede kamerlid PvdA:”Deze studie is zeker de moeite waard om verder te trekken. Ik ga de Algemene Rekenkamer en de Minister vragen hier hun oordeel over te geven, want dit biedt een heldere manier om bezuinigingen te realiseren, waar de burger nou eens een keer niets van merkt.”

Managen op productiviteit
Roland Berger ziet de volgende stappen om de besparingspotentie te verzilveren:
• Bepaal focus en doelstelling van besparingsinitiatieven door nader te onderzoeken waar precies de afgelopen tien jaar de stijging van de kostprijs  door is veroorzaakt
• Introduceer productiviteitsturing en monitoring binnen de overheidsorganisaties – en zorg dat Ministers hierover (jaarlijks) verantwoording afleggen
• Start concrete besparingsinitiatieven gericht op verbreding van het bestaand inkoop besparingsprogramma, sectorspecifieke programma’s (zorg etc.) en versimplificeren van processen (mede door bewustwording onder politici van eigen negatieve impact)
Met name de eerste twee activiteiten zouden direct moeten worden gestart.

Over het onderzoek
Roland Berger analyseerde het besparingspotentieel van de Nederlandse overheid vanuit een buitenstaandersperspectief met publiek beschikbare informatie. Met name is gekeken naar die activiteiten die als “dienst” gekenmerkt kunnen worden (dus politieke keuzes zoals ontwikkelingssamenwerking en inkomensherverdelingen zoals uitkeringen zijn buiten beschouwing gelaten).  De ontwikkeling van de overheidsuitgaven werd uitgesplitst naar vraag (demografie en politieke keuzes), kostprijs (lonen en productiviteit) en kwaliteit (zowel objectief als gepercipieerd door de burger). De resultaten uit de studie ‘Het besparingspotentieel van productiviteitsherstel bij de overheid’ zijn vervolgens getoetst bij vakspecialisten, die de uitkomsten bevestigden.

Gebruik wetenschappelijke inzichten voor het verhogen van de productiviteit van medewerkers.

 

Jennifer DeBartolo geeft vier tips voor productievere medewerkers, zonder dat er meer uren gewerkt hoeven te worden.

1. Begin met bewegen

Dit lijkt volgens DeBartolo contra-intuïtief, maar 30 minuten lichaamsbeweging per dag (onder werktijd) resulteert in een verhoogde productiviteit en minder ziekteverzuim.

Volgens onderzoek zorgt ‘ongedwongen’ lichaamsbeweging voor de grootste productiviteitsstijging. Als medewerkers ‘gedwongen worden’ om fysiek actief te zijn rapporteren ze zelf een aanzienlijke stijging van hun productiviteit. Hun productiviteit stijgt inderdaad, maar minder sterk dan wanneer de lichaamsbeweging zonder dwang plaatsvindt. Het onderzoek concludeert dat een investering van 2,5 uur per week zorgt voor een hogere productiviteit.

Voor werkgevers is het dus aantrekkelijk beweging te stimuleren middels wandelclubjes, het inrichten van een eigen fitnessruimte of het verstrekken van abonnementen voor een fitnessclub in de buurt.

2. Help anderen

Onderzoekers van de University of Pennsylvania, de Yale School of Management en Harvard Business School komen ook al met een contra-intuïtieve bevinding. De oplossing voor het gevoel dat je te weinig tijd hebt, blijkt het ‘weggeven’ van tijd te zijn. Natuurlijk zorgt dit niet voor meer uren in een dag, maar de subjectieve tijdbeleving van medewerkers wordt erdoor beïnvloed. Door tijd aan anderen te spenderen, bijvoorbeeld het helpen van een collega of het werken voor een goed doel, hebben medewerkers het gevoel meer tijd te hebben. Ze ervaren een gevoel van zelfverwekelijking, voelen zich voldaan en efficiënt en daardoor in staat om nog veel meer taken te volbrengen zonder dat het stressniveau omhoog gaat.

Tijd ‘weggeven’ zorgt voor positieve gevoelens en daardoor meer productieve medewerkers.

3. Zet bloemen en planten neer

Onderzoek van de Texas A&M University toonde aan dat bloemen en planten zorgen voor creatievere medewerkers, die meer ideeën genereerden. Door bloemen en planten op kantoor stijgt de productiviteit van medewerkers:
• Op werkplekken met bloemen en planten stijgt het probleemoplossend vermogen en het genereren van ideeën aanzienlijk
• Mannen genereerden 30% meer ideeën in een omgeving met planten of bloemen
• Vrouwen komen vaker met creatieve, flexibele oplossingen voor problemen

DeBartolo stelt dan ook voor om medewerkers voor hun verjaardag een plant te geven. De werkgever krijgt daar een creatievere, productievere medewerker voor terug.

4. Laat schattige plaatsjes zien

Door het kijken naar schattige plaatjes of filmpjes van bijvoorbeeld puppies, baby’s of kittens gaat de productiviteit omhoog.

Dit werd aangetoond tijdens drie experimenten door de Hiroshima University. Het kijken naar schattige plaatjes zorgt voor positieve gevoelens waardoor de productiviteit stijgt. Tevens bleek dat na het kijken naar schattige plaatsjes deelnemers aan de experimenten taken die gerichte aandacht vragen zorgvuldiger uitvoerden.

Voor veel kantoren betekent dit een herziening van de muurdecoratie. Af en toe een schattig plaatje in een nieuwsbrief of op intranet kan ook helpen.

De laatste jaren blijven veel medewerkers hun organisatie trouw omdat de arbeidsmarkt ongunstig is. Toch is dat geen reden om als P&O’er achterover te leunen als het om boeien en binden gaat, want personeelsbehoud is van alle tijden.

Talent behouden in goede en slechte tijdenHet behouden van talent in een economisch ongunstig klimaat is vrij eenvoudig, omdat de medewerkers in de meeste gevallen blijven zitten waar ze zitten. Dit leidt tot allerlei valse assumpties en dat is de situatie waar we momenteel al ruim vijf jaar in verblijven. De nieuwe status quo. Maar het behouden van talent in een economie die floreert is andere koek. Wat kan er gebeuren met het talent binnen uw organisatie als de economie weer uit zijn dal kruipt? Hoe kunt u er voor zorgen dat het talent betrokken blijft bij uw organisatie? En hoe ontloopt u de valkuil van de valse assumptie? Dat zijn de vragen die hieronder een antwoord krijgen.

Het behouden van talent tijdens economische malaise

Het behouden van talent tijdens economische malaise is zoals gezegd vrij eenvoudig. De medewerkers blijven dan zitten waar ze zitten omwille van baanzekerheid en niet omdat zij zo tevreden zijn met de inspanningen van hun organisatie. Dit verklaart ook het succes of de aantrekkelijkheid van de overheid in tijden van crisis. Echter, vanuit het perspectief van de medewerker is het anno 2013 niet erg slim (helemaal niet zelfs) om te denken dat jouw baan niet op de tocht kan komen te staan wanneer het begrip massaontslag gemeengoed lijkt te worden. Dat is een valse assumptie.
Tegelijkertijd denken organisaties in economisch onzekere tijden al snel dat hun medewerkers betrokken en bevlogen zijn, enkel omdat zij de organisatie niet verlaten. Ook dit is een valse assumptie. Organisaties kennen in een economische crisis minder of vrijwel geen ongewenst personeelsverloop, maar die cijfers zijn vertekend. In de praktijk blijven de medewerkers vaak omwille van (de valse) werkzekerheid. Dit laat organisaties in de waan dat zij ‘goed bezig zijn’, wat soms ook echt wel het geval is.

Het behouden van talent in een bloeiende economie

Het behouden van talent in een bloeiende economie is al een stuk minder eenvoudig. Uw medewerkers hebben dan voldoende keuze om te gaan en te staan waar ze willen, dankzij de krapte op de arbeidsmarkt. In die zin komt de macht bij de medewerkers te liggen, omdat zij het voor het kiezen hebben. De kans is groot dat kennisintensieve organisaties dan pas echte klappen gaan voelen, omdat er een verhoogde kans is op leegloop. Deze organisaties moeten, juist in tijden van economische crisis, nadenken over (en vastleggen in processen) hoe zij de arbeidsmarkt gaan bespelen zodra de economie weer gaat floreren en daar nu al naar handelen.

Stappenplan voor het behouden van talent

Stap 1: Weten waarom medewerkers vertrekken 
De eerste stap is achterhalen waarom medewerkers vertrekken. Pas als een organisatie weet waarom iemand weggaat kan zij er iets aan doen. Dat bespaart veel geld (tot 200% van het brutojaarsalaris per vertrekkende werknemer), tijd (een nieuwe werknemer inwerken kost al gauw zes maanden) en energie (veel mensen zijn betrokken bij het aanwerven en inwerken van een nieuwe medewerker).
Organisaties kunnen de beweegredenen achterhalen door middel van een anonieme vragenlijst, die wordt voorgelegd minstens twee weken voor het vertrek van de werknemer. Ter verduidelijking kan er dan nog een exitgesprek worden gevoerd. Een dergelijk gesprek heeft nog een andere meerwaarde, namelijk ‘op een goede manier uit elkaar gaan’. Om de consistentie van de antwoorden te controleren kan een organisatie een (half) jaar na de uitdiensttreding ook nog een postexitgesprek houden. Dit versterkt uw werkgeversmerk.
Stap 2: Weten waarom medewerkers blijven
Het is belangrijk om te weten waarom medewerkers weggaan, maar het is net zo belangrijk om te weten waarom medewerkers blijven. Dezelfde filosofie geldt hier ook. Pas als een organisatie weet waarom iemand blijft kan de organisatie dit gegeven versterken. Meer nog: organisaties kunnen deze informatie dan communiceren naar buiten, zodat ze makkelijker nieuw talent kunnen aantrekken. Op deze manier wordt de aantrekkelijkheid van de werkgever vergroot met ‘harde’ argumenten. Ook deze informatie kan via een anonieme vragenlijst worden bevraagd.
Stap 3: De verkregen informatie verwerken in talentmanagement
Alle verkregen informatie moet worden verwerkt in een actieplan dat het talent centraal stelt en verder laat ontwikkelen, oftewel talentmanagement. Talentmanagement legt enerzijds het fundament om de strategie van de organisatie te realiseren. Anderzijds moet talentmanagement ook oog hebben voor de ontwikkeling van het talent zelf. Iedereen moet er beter van worden, ongeacht de economische situatie. En precies daar laten organisaties kansen liggen. De aanwezige resources moet men te állen tijden effectief inzeten.

Human capital niet langer centraal

Kortom, ten tijde van economische crisis staat het human capital niet meer centraal. De medewerkers ervaren dit, maar zij blijven zitten waar ze zitten vanwege de economische situatie. Echter, zodra de economie weer aantrekt zullen de meest ongelukkige medewerkers de organisatie verlaten, en zullen organisaties met een weinig aantrekkelijk ‘empoyer brand’ moeite hebben om nieuw talent aan te trekken

De zomer komt eraan! Wil jij weten hoe je je hoofd onder alle omstandigheden koel kunt houden? Met deze tips van vitaliteitsdeskundige Rosaline Ratering lukt het en ga je slank en vitaal de zomer in!

1.     Vergeet de ideale maat… kies voor een mooie houding
Heb je deze zomer nog steeds niet dat ‘ideale figuur’? Geen man (of vrouw) overboord, met de juiste houding zie je er toch stralend en zelfbewust uit: rechtop, schouders laag, borst vooruit, rugspieren aanspannen, navel intrekken en je bekkenbodemspieren, je plasspieren, regelmatig naar binnen aanspannen en weer ontspannen. Met deze ‘mini-workout’ houd je ook rugklachten op een afstand.

2.     Houd je hoofd koel
Negatieve gedachten zijn als hinderlijke muggen in de zomer: je kunt ze maar beter op een afstand houden. Piekeren, je lost er niets mee op, je kunt er zelfs hoofdpijn van krijgen. Kies voor positieve gedachten. Praktische tip: haal ‘Toco-Tholin druppels’ in huis, het goede oude huismiddel op basis van kostbare, 100% natuurlijke, etherische oliën. Met deze druppels sla jij deze zomer drie vliegen in één klap: de etherische oliën werken verfrissend als je het warm hebt, muggen blijven angstvallig op een afstand en aangebracht aan de slapen geeft dit natuurproduct direct verlichting bij lichte hoofdpijn.

3.     Geef jezelf een fris gevoel met schoon drinkwater

Drink dagelijks voldoende schoon water, anderhalf tot twee liter per dag. Schaf een waterfilter aan (bijvoorbeeld van bobble) en kies vaker voor groene thee, een sterke antioxidant die in hogere concentraties ook bescherming biedt tegen schadelijke UV-stralen van de zon.

4.     Beweeg jezelf fit

Voorkom ‘ben zo moe’ met voldoende lichaamsbeweging: doorbreek de vicieuze cirkel! Het kan namelijk goed zijn dat je aldoor moe bent juist omdat je niet voldoende beweegt! Wat is voldoende? Elke dag een half uurtje wandelen (drie keer 10 minuten mag ook) en één of twee keer per week een flinke extra schep er bovenop met sporten, dat wil zeggen conditie- of krachttraining. En natuurlijk ga je deze zomer zo veel mogelijk lekker naar buiten! Daarmee pak je meteen een flinke boost vitamine D3 uit zonlicht mee en dat geheel gratis!

5.     Slaap voldoende

De avonden worden langer en vaak ook gezelliger. Weersta de verleiding om te kort te slapen… Voldoende slaap zorgt voor allerlei herstellende processen in je lichaam en geest. Wil je je kwaliteit van slapen verbeteren, check dan de Spijkermat van Nails of Bliss.

6.     Geef jezelf meer energie met gezonde voeding

Eet gezond en regelmatig, zes keer per dag: een vezelrijk ontbijt, een gezonde lunch en ’s avonds een licht diner, plus drie kleine tussendoortjes, om de tweeënhalf á drie uur. Waarom? Omdat je daarmee de dag doorkomt zonder pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel en je de hele dag door kunt beschikken over voldoende energie.

Eet volgens het seizoen, kies voor verse, typische zomergroenten en fruit, boordevol vitamines en mineralen die je ‘s zomers net zo hard nodig hebt als anders. Laat je inspireren door de mediterrane keuken met heerlijke maaltijdsalades, gezonde volkoren pasta’s, (zelfgebakken) brood, rijst, maïs, bonen, veel vis, mager rundvlees, kip en experimenteer ook eens met lekkere, licht verteerbare vegetarische recepten.

7.     Weet wat je eet

Sommige kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen in voeding of drankjes kunnen je hormoonbalans verstoren en een onfit gevoel geven. Eet of drink daarom zo min mogelijk light producten of kant-en-klaar maaltijden met ‘rode’ E-nummers. Vermijd vooral E621, dat is de smaakversterker MSG, ook wel natriumglutamaat geheten en E951, de zoetstof aspartaam.

Bron: Wellvit